ISCM

C0 note (16,35 Hz) — vibrating on liquid surface

D0 note (18.35 Hz) — vibrating on liquid surface

C0 note (16,35 Hz) — vibrating on liquid surface

F0 note (21.83 Hz) — vibrating on liquid surface

G0 note (24.50 Hz) — vibrating on liquid surface

A0 note (27.50 Hz) — vibrating on liquid surface

2009_ISCM - ROMANIAN SECTION 

Year: 
Report: 

INTERNATIONAL SOCIETY FOR CONTEMPORARY MUSIC (ISCM)
Raport anual SNR-SIMC 2008-2009ISCM-Romanian Section Annual Report 2008-2009

Diseminarea valorilor muzicale contemporane, cu precădere româneşti, în România şi peste hotarele ei, a continuat să  fie şi în perioada 2008-2009 unul dintre cele mai importante obiective ale Secţiunii Naţionale Române a Societăţii Internaţionale de Muzică Contemporană (SNR-SIMC).Disseminating the values of contemporary music, especially the Romanian music, in Romania and abroad, continued to be in 2008-2009 one of the most important objectives of the Romanian Section of the International Society for Contemporary Music.

În acest sens, SNR-SIMC a conceput şi organizat ediţia a 4-aa Festivalului internaţional MERIDIAN – Zilele SNR-SIMC (Bucureşti, 8-12 decembrie, 2008). Alţi organizatori aiIn this regard, ISCM-Romanian Section conceived and organized 4th edition of the MERIDIAN, ISCM-Romanian Section International Festival(Bucharest, 8-12 December, 2008). Other organizers ofacestui eveniment muzical internaţional, devenit tradiţional, au fost: Ministerul Culturii şi Cultelor, Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România); co-organizatori: Societatea Română de Radiodifuziune, Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, Muzeul Naţional „George Enescu”, Centrul Naţional de Artă „Tinerimea Română”, Asociaţia Română a Femeilor în Artă (ARFA), parteneri media fiind: this international music event, now traditionally been: the Ministry of Culture, Union of Romanian Composers and Musicologists; co-organizers: Romanian Radio Broadcasting Corporation, National University of Music Bucharest, National Museum “George Enescu“, National Art Center “Tinerimea Română“, Romanian Association of Women in Art (ARFA), media partners being: Radio România Muzical, Radio România Cultural, Actualitatea Muzicală, Contemporary Music-Romanian Newsletter (publicaţie în limba engleză editată de SNR-SIMC şi de Centrul de Informare asupra Muzicii Contemporane), Institutul de Memorie Culturală (cIMeC). Ediţia din 2008 a Festivalului - care şi-a păstrat genericul Puncte cardinale - a inclus în programele sale de concert opus-uri contemporane dintre cele mai recente semnate de compozitori din: Franţa, Slovenia, Polonia, Italia, Coreea de Sud, România, Bulgaria, Letonia, Croaţia, Israel, Turcia, SUA, Spania, Rusia, Uzbekistan, Australia, Japonia, Canada, Estonia. Au fost prezenţi pe afişele Festivalului MERIDIAN, Zilele SNR-SIMC din 2008 interpreţi de recunoscută valoare şi formaţii consacrate de muzică contemporană din ţară şi din străinătate: Trio PROmoZICA (Franţa/România), saxofonistul francez Daniel Kientzy, Ansamblul MD 7 (Slovenia), pianistul bulgar Dimitar Tsanev, Ansamblul Archaeus, Ansamblul devotioModerna, mezzo-soprana Elmira Sebat, Ansamblul Xenia (Italia), Grupul Inter-Art, The Basso Moderno Duo (SUA), Ansamblul Traiect, Ansamblul Profil şi Grupul „U:” (Estonia). Ediţia din 2008 a Festivalului a inclus şi două video-opere semnate de Liana Alexandra şi Şerban Nichifor. Radio Romania Muzical, Radio Romania Cultural, “Actualitatea Muzicală“, Contemporary Music - Romanian Newsletter (publication in English edited by ISCM-Romanian Section and Contemporary Music Information Center), Institute for Cultural Memory (cIMeC). 2008 edition of the Festival -- which kept the generic cardinal points - included programs opposite sites of the latest contemporary signed by composers from France, Slovenia, Poland, Italy, South Korea, Romania, Bulgaria, Latvia, Croatia, Israel , Turkey, USA, Spain, Russia, Uzbekistan, Australia, Japan, Canada, Estonia. Festival posters were presented MERIDIAN, ISCM-Romanian Section International Festival 2008 interpreters recognized the value and bands devoted to contemporary music in the country and abroad: Trio PROmoZICA (France/Romania), French saxophonist Daniel Kientzy, Ensemble MD 7 (Slovenia), Bulgarian pianist Dimitar Tsanev, ARCHAEUS Ensemble (Romania), Ensemble devotioModerna, mezzo-soprano Elmira Sebat (Romania),, Xenia Ensemble (Italy), Inter-Art Group (Romania), The Basso Moderno Duo (USA), TRAIECT Ensemble, PROFIL Ensemble (Romania), and Group “U“(Estonia). Edition 2008 of the festival included two video works signed by Liana Alexandrand Şerban Nichifor. Au avut loc loc, de asemenea, lansări de CD, de carte muzicală şi partituri contemporane, amfitrioni fiind Valentina Sandu-Dediu, muzicolog şi compozitoarea Carmen Cârneci, directoarea Editurii Muzicale.There were held also releases CDs, music books and scores of contemporary music introduced by Valentina Sandu-Dediu, musicologist and composer Carmen Cârneci, Director, “Editura Muzicală“.

SNR-SIMC a fost co-organizator al Festivalului internaţional Săptămâna Muzicii Contemporane – ediţia a 18-a (Bucureşti,  23-30 mai 2008) şi organizator, împreună cu UCMR şi Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, al ediţiei a 19-aa Festivalului Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi (Bucureşti, 23-30 mai 2009).ISCM-Romanian Section was co-organizer of the Contemporary Music Week International Festival - 18th edition (Bucharest, 23-30 May 2008) and organizer, with Union of Romanin Composers and Musicologists and the Ministry of Culture, Religious Affairs and National Heritage, of the 19th edition of the International New Music Week Festival (Bucharest, 23-30 May 2009).

A continuat în această perioadă actualizarea periodică a website-ului oficial ( http://www.cimec.ro/Muzica/SNR/default.htm ) (în română şi în engleză) al SNR-SIMC, în colaborare cu Institutul de Memorie Culturală al Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional (CIMEC).We continued in this period regular updating of the official website (http://www.cimec.ro/Muzica/SNR/default.htm) (in Romanian and in English) of the ISCM-Romanian Section, in collaboration with the Institute for Cultural Memory the Ministry of Culture, Religious Affairs and National Heritage (CIMEC).

Delegaţi ai SNR-SIMC au participat la Festivalul ISCM World Music Days din Vilnius (Lituania) şi la Adunările Generale ale ISCM organizate în cadrul festivalului respectiv.ISCM-Romanian Section delegates attended the festival ISCM World Music Days in Vilnius (Lithuania) and the General Assemblies of the ISCM festival held there.

Au fost organizate concerte de muzică contemporană de către SNR-SIMC, sau în colaborare cu instituţii, asociaţii, fundaţii din ţară şi din străinătate sau cu centre culturale străine din Bucureşti.The contemporary music concerts organized by the ISCM-Romanian Section, or in collaboration with institutions, associations, foundations in the country and abroad or foreign cultural centers in Bucharest.

Au apărut articole de presă, au fost realizate emisiuni de radio şi de televiziune de promovare a muzicii româneşti şi de cunoaştere a valorilor muzicale contemporane. Compozitorul George Balint, membru în Comitetul Executiv al SNR-SIMC, a continuat să realizeze şi în 2008, la Radio România Cultural, emisiunea radiofonică lunară Noi CD-uri apărute la Centrul de Informare asupra Creaţiei Contemporane din cadrul SNR-SIMC .Press articles have appeared, were made radio and television to promote Romanian music and knowledge of contemporary musical values. Composer George Balint, a member of the Executive Committee of the ISCM-Romanian Section, continued to achive in 2008, at the Radio Romania Cultural, a radio broadcast dedicated to the new music.

A fost asigurată  plata regulată a cotizaţiei anuale a SNR-SIMC către International Society for Contemporary Music (ISCM). It was ensured regular payment of annual fee of ISCM-Romanian Section the International Society for Contemporary Music (ISCM).

A continuat primirea de noi membri în SNR-SIMC: compozitorii Petre-Marcel Vârlan, Gabriel Mălăncioiu şi Camelia Anca Sârbu, Olguţa Lupu, muzicologi.He continued to admit new members in ISCM-Romanian Section: composers Petre-Marcel Vârlan, Gabriel Mălăncioiu and Camelia Anca Sârbu, Olguţa Lupu, musicologists.

Au apărut numerele 6/2006 şi 7/2007 ale Buletinului informativ în limba engleză al SNR-SIMC: Contemporary Music – Romanian Newsletter.Numbers occurred 6/2006 and 7/2007 of the English newsletter of ISCM-Romanian Section: Contemporary Music - Romanian Newsletter.

Membri ai SNR-SIMC au fost directori artistici ai ediţiei din 2008 a Festivalului internaţional Săptămâna Muzicii Contemporane : compozitorii Liviu Dănceanu şi Dan Dediu şi ai ediţiei din 2009 a Festivalului Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi : compozitorii Doina Rotaru şi Sorin Lerescu.Members of the ISCM-Romanian Section were artistic directors of the 2008 edition of the Contemporary Music Week International Festival: composers Liviu Dănceanu and Dan Dediu and the 2009 edition of International New Music Week Festival: composers Doina Rotaru and Sorin Lerescu.

Juriul internaţional al Festivalului ISCM World Music Days 2009 Suedia, a selecţionat, din partea SNR-SIMC, lucrarea SPECTACLE pour un INSTANT de Octavian Nemescu.The International Jury of the ISCM World Music Days Festival in 2009 Sweden, has selected, from the behalf of the ISCM-Romanian Section, Spectacle pour an instant, a work by Octavian Nemescu.

Un alt opus românesc, Chant du sommeil , de Diana Rotaru, membră a SNR-SIMC, a fost selecţionat în acelaşi festival din partea ARFA (Asociaţia Română a Femeilor în Artă). Între SNR-SIMC şi ARFA există din 2004 un protocol de colaborare, în vederea promovării muzicii contemporane româneşti în ţară şi în străinătate.Another Romanian work, Chant du sommeil, by Diana Rotaru, Member of the ISCM-Romanian Section, was selected in the same festival from the behalf of ARFA (Romanian Association of Women in Art). Between ISCM-Romanian Section and ARFA exists, since 2004, a cooperation protocol to promote Romanian contemporary music in the country and abroad.

Miercuri, 2 iunie 2009, a avut loc în Bucureşti, Adunarea Generală a Secţiunii Naţionale Române a Societăţii Internaţionale de Muzică Contemporană (SNR-SIMC).Wednesday, June 2, 2009, held in Bucharest, the General Assembly of the Romanian Section of ISCM. On this occasion the composer Sorin Lerescu was reelected as president. În noul Comitet Executiv al SNR-SIMC au fost realeşi compozitorii: Dan Dediu, Doina Rotaru, Carmen Cârneci şi George Balint. In the new Executive Committee were re-elected composers: Dan Dediu, Doina Rotaru, Carmen Cârneci and George Balint.

Six scores signed by contemporary Romanian composers Au fost trimise, din partea SNR-SIMC, 6 lucrări semnate de compozitori români contemporani, pentru a fi selecţionate de juriul internaţional al Festivalului ISCM WNMD 2010 din Sydney, Australia.were sent, by ISCM-Romanian Section, to be selected by the international jury of ISCM WNMD 2010 Festival, Sydney, Australia.

În perioada următoare vom continua identificarea celor mai potrivite modalităţi de promovare a muzicii contemporane româneşti în România şi în lume.In the coming period we will continue identifying the most appropriate ways to promote Romanian contemporary music in Romania and abroad. Vom organiza o nouă ediţie a Festivalului internaţional MERIDIAN, Zilele SNR-SIMC şi vom edita un nou număr al Buletinului informativ în limba engleză al SNR-SIMC: Contemporary Music – Romanian Newsletter .We will organize a new edition of the MERIDIAN, ISCM-Romanian Section International Festival and will edit a new edition of the newsletter in English of the ISCM-Romanian Section: Contemporary Music - Romanian Newsletter. Vom încerca să stabilim şi să dezvoltăm contacte cu secţiunile şi membrii asociaţi ai ISCM, cu alte organizaţii şi instituţii cu profil muzical, cu personalităţi componistice din alte ţări, racordând astfel muzica românească la valorile muzicale contemporane. We will try to establish and develop contacts with sections and associated members of the ISCM, other organizations and institutions with a musical profile, important composers from other countries, trying to connect the Romanian music to contemporary musical values.

SORIN LERESCU, PREŞEDINTE SORIN LERESCU, PRESIDENT

 

 

 

Content posted to the ISCM website reflects the viewpoint of individual submitters; its appearance herein does not imply official endorsement by the ISCM, its Executive Committee, or the Delegates to its General Assembly.